Interesting stuff

He Art Museum in Shunde, Foshan

Party Pier at Pazhou, Guangzhou

Rainbow train, East Railine,Hong Kong